100ml gold oreed carbide jar

100ml gold oreed carbide jar